گزارش دوره های پیشین

 

اولین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری لندن در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۱۹ در لندن انگلستان توسط انستیتو علمی پژوهشی فرانکفورت آلمان برگزار خواهد گردید.