تاریخ‌های مهم

 

تاریخ های مهم کنفرانس

 

  آخرین مهلت ارسال مقالات ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
  آخرین مهلت ثبت نام نهایی ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
  برگزاری کنفرانس ۱۳۹۷/۱۱/۱۵